Het gebruik van de kaart van Deconinck brandstoffen bvba wordt geregeld door de onderstaande voorwaarden:

 

1. Definities
a) In deze voorwaarden staat ‘de Vennootschap’ voor Deconinck brandstoffen bvba en haar opvolgers.
b) ‘Vestiging’ staat voor een erkende vestiging die als dusdanig is opgenomen in het repertorium, waarbij laatstgenoemde kan variëren en ‘vestigingen’ kan staan voor een of meer vestigingen van gezegd Netwerk van vestigingen.
c) ‘Netwerk’ staat voor het Netwerk van vestigingen door middel waarvan de Vennootschap actief is.
d) ‘Kaart’ staat voor de Kaart met chip en/of magneetstrook die door de Vennootschap aan de Kaarthouder wordt uitgereikt met de bedoeling een product van een Vestiging of van het Netwerk af te nemen.
e) ‘Kaarthouder’ staat voor de Persoon of de Vennootschap voor wiens/wier rekening de rekening wordt beheerd en omvat de werknemers, de onderaannemers of enig ander persoon die handelt voor rekening van de Kaarthouder of onder zijn gezag.
f) ‘Kredietlimiet’ staat voor het maximumbedrag, uitgedrukt in geld, dat de Vennootschap van tijd tot tijd aan een Kaarthouder kan opgeven als zijnde de limiet voor de aankopen van producten op krediet, welke aankopen met om het even welke Kaart zijn toegestaan.
g) ‘Producten’ staat voor de voorraden diesel, benzine, smeermiddelen of stookolie die beschikbaar zijn in meerdere, zelfs in alle vestigingen van het Netwerk van vestigingen.
h) ‘Opgegeven prijs’ staat voor de prijs die de Vennootschap elke week of volgens een andere frequentie aan de Kaarthouder opgeeft en die door de Vennootschap wordt bepaald volgens de marktomstandigheden.
i) ‘PIN’-code staat voor ‘Personal Identity Number’ (persoonlijk identificatienummer).
j) De nota’s conform de eisen van een statuut of elke andere kennisgeving van publicatie via de middelen die door de Vennootschap worden gekozen, zullen gelden als daadwerkelijke kennisgeving aan de Kaarthouders.

2. Kosten
De Vennootschap kan kosten van uitgifte van de Kaart aanrekenen aan de Kaarthouder.

3. Aanvragen
a) Over alle aanvragen voor de emissie van Kaarten wordt door de Vennootschap volledig naar eigen goeddunken beslist.
b) Elke Kaart zal door de Kaarthouder kunnen worden gebruikt binnen de Kredietlimiet en tot aan de vervaldag van de kaart.
c) Alle risico’s voor verlies worden overgedragen aan en komen voor rekening van de Kaarthouder vanaf de verzendingsdatum van de Kaart.
d) De Kaarthouder moet erop toezien dat de personen die een kaart gebruiken, het toestel voor de controle van de brandstof of de uitrusting voor het leveren van de brandstof dat/die zich op een of andere vestiging bevindt niet vervalsen of proberen aan te passen.
In geval van een defect of van een onregelmatigheid in de controleapparatuur of de uitrusting voor de levering van de brandstof moet de Kaarthouder de Verkoper of de Exploitant van de Vestiging daarvan onmiddellijk in kennis stellen

4. Prijs
a) a) Alle diesel kan worden gefactureerd tegen de opgegeven prijs. De Verkoper behoudt zich het recht voor de kortingen restorno’s, bijslagen, premies of meerkosten te allen tijde te wijzigen.
b) Alle overige Producten zullen worden gefactureerd tegen een prijs die door de Vennootschap wordt opgegeven.

5. Betaling
a) De Vennootschap of haar agent stuurt de Kaarthouder te gepaste tijde een kostenstaat voor de Producten waarover de Kaarthouder heeft beschikt en dit op wekelijkse of op enige andere basis die tussen de Vennootschap en de Kaarthouder is overeengekomen.
b) Na de staat te hebben ontvangen, heeft de Kaarthouder twee weken de tijd om de Vennootschap met betrekking tot deze staat verzoeken of klachten te doen toekomen. Na twee weken zal de staat als door de Kaarthouder aanvaard worden beschouwd.
c) De Kaarthouder ontvangt 2 maal per maand een factuur. De betaling zal te gepaste tijde gebeuren door rechtstreekse inhouding op de rekening van de Kaarthouder,
overeenkomstig wat tussen de Vennootschap en de Kaarthouder is overeengekomen en om zich te richten naar de voorwaarde qua rechtstreekse inhouding moet de Kaarthouder:
i) een bankrekening aanhouden die de automatische incasso’s kan aanvaarden;
ii) aan de Vennootschap met betrekking tot deze rekening een volmacht tot automatische incasso blijven verlenen;
iii) indien een automatische incasso vanwege de Vennootschap op de rekeningen van de Kaarthouders onbetaald wordt geretourneerd moet de Kaarthouder aan de Vennootschap telkens als dit gebeurt administratiekosten betalen.
d) Indien de Kaarthouder noodgedwongen of vrijwillig zijn faillissement aanvraagt, indien hij een vereffenaar aanstelt aanstelt voor zijn eigendom of voor een gedeelte ervan, indien hij failliet gaat indien hij met zijn schuldeisers
een akkoord afsluit of indien een voorlopig bewindvoerder wordt aangesteld , zal het schuldsaldo op de rekening van de Kaarthouder onmiddellijk en volledig verschuldigd en betaalbaar zijn en het recht om de kaart te gebruiken zal onmiddellijk vervallen.

6. Wanbetaling
Bij gebreke aan betaling op de vastgestelde vervaldatum is een interest verschuldigd van 10% per jaar vanaf de dag volgend op de vervaldag. Bovendien is de Vennootschap niet meer verplicht verdere leveringen of werken uit te voeren, volgens welke overeenkomst, alvorens de
vervallen sommen vereffend zijn. Het bedrag der onbetaalde facturen zal ten titel van contractuele schadevergoeding verhoogd worden met 10% op de verkoopprijs met een minimum van 50,00 Euro vanaf de dag volgend op de vervaldag van de facturen en dit zonder voorafgaande
ingebrekestelling en onverminderd de hierboven geformuleerde nalatigheidsinteresten.

7. Facturering
Alle Kaarthouders hebben de keuze tussen een papieren kopie of een elektronische factuur. Deze voorwaarden worden als aanvaard beschouwd indien de Kaarthouder vraagt dat de facturen hem per e-mail worden toegezonden.
Een elektronische factuur of het verlenen van toegang tot dit document zal 2 x per maand of op andere vervaldata die door de Vennootschap worden aanvaard, worden verzonden of bezorgd op naam van de Vennootschap. In geval van elektronische facturering zullen aan de Kaarthouder
(hierna ‘de KLANT’ genoemd) geen extra kosten worden aangerekend, zelfs al behoudt de Vennootschap zich dit recht voor zonder voorafgaande kennisgeving per brief. Indien een elektronische factuur het opgegeven e-mail adres niet bereikt of ingeval inlichtingen verloren gaan
of worden aangetast moet de KLANT de Vennootschap waarschuwen en in geval van aantasting of verlies zal de KLANT er altijd toe gehouden zijn op de datum van betaling of voordien alle bedragen te betalen die door de KLANT aan de Vennootschap verschuldigd zijn.
Om alle twijfel te voorkomen, is de KLANT ermee belast de Vennootschap op de hoogte te brengen van alle wijzigingen die worden aangebracht aan de administratieve gegevens van de KLANT en met name aan het e-mail adres van bestemming. Indien dit noodzakelijk blijkt,
moet de KLANT het plaatselijke belastingkantoor ervan in kennis stellen dat hij voornemens is de facturen elektronisch te ontvangen.

8. Producten
De Vennootschap zal proberen de vereiste Producten te leveren, maar kan niet garanderen dat een Product of alle producten op een bepaalde Vestiging beschikbaar zullen zijn.

9. Gebruik van de kaart
a) De Kaart mag door de Kaarthouder enkel worden gebruikt in overeenstemming met de Voorwaarden die in dit contract zijn vastgelegd en de Kaarthouder is ertoe gehouden de Kaart op een veilige plaats te bewaren.
b) Alvorens een transactie te doen betreffende de levering van Producten, moet de Kaarthouder de Kaart op de Vestiging tonen.
c) De Kaart mag enkel worden gebruikt om in de Vestigingen Producten te verkrijgen.
d) De Kaart blijft te allen tijde eigendom van de Vennootschap. Indien dit noodzakelijk blijkt, moet zij door de Kaarthouder aan de Vennootschap worden teruggegeven en zij mag enkel worden gebruikt tot op de vervaldatum ervan.
e) De Vennootschap kan het gebruik van een Kaart zonder voorafgaande kennisgeving op ieder ogenblik annuleren of schorsen of weigeren een vervangingskaart uit te reiken.
f) Ingeval dit contract wordt geannuleerd of opgezegd, moet de Kaarthouder alle uitgereikte Kaarten binnen 7 dagen per aangetekende brief terugbezorgen aan de Vennootschap.
g) Het bezit van de Kaart maakt het de Kaarthouder niet mogelijk het Product te ontvangen.
h) Voor elke transactie met de kaart worden automatisch ontvangstbewijzen uitgereikt, behalve in het geval van geautomatiseerde terminals die op verzoek ontvangstbewijzen uitreiken.
i) De Rekeninghouder moet erop toezien dat de erkende Gebruiker hem de ontvangstbewijzen terugstuurt opdat deze ontvangstbewijzen overeenstemmen met elk van de facturen.
j) De Vestigingen zijn ertoe gehouden gedurende minimum twee maanden een kopie van de ontvangstbewijzen te bewaren (behalve in geval van transacties met geautomatiseerde terminals)
en indien de Kaarthouder daarom verzoekt moet de Vennootschap proberen vanwege de Vestigingen een kopie van de ontvangstbewijzen te krijgen.
k) De Vennootschap zal voor elke ontvangen kopie van een ontvangstbewijs als kosten een bedrag van Euro 7,50 plus BTW kunnen aanrekenen (of andere redelijke kosten die te gepaste tijde door de Vennootschap kunnen worden gespecificeerd).
l) De Kaarten die toestaan de voertuigen te identificeren, worden uitgereikt als een hulpmiddel om informatie te beheren dat door de Rekeninghouder of de erkende Gebruiker correct moet worden gebruikt. Deze kaarten verlenen geen bijkomende beveiliging.
De Rekeninghouder is ertoe gehouden aan de Vennootschap alle bedragen te betalen die verschuldigd zijn in het kader van de transactie met de gepaste Kaart indien de transactie een ander voertuig betreft dan datgene dat op de Kaart is geïdentificeerd.
m) De chip en de Kaart(en) met een magneetstrook kunnen worden gebruikt op de terminals voor het lezen van chipkaarten en andere. De terminals voor het lezen van chipkaarten lezen de gegevens van de Kaarten via de Chip die zich aan de voorkant van de Kaart bevindt
en de beveiligingskenmerken van de chipkaart zijn van toepassing. De terminals voor het lezen van andere kaarten dan de chipkaarten lezen de gegevens van de Kaarten via de magneetstrook die zich op de keerzijde van de Kaart bevindt en de beveiligingskenmerken
van de chipkaart zijn niet van toepassing.
n) Het gebruik van een Kaart die door de Vennootschap is uitgereikt, geldt als instemming met de huidige gebruiksvoorwaarden. De huidige gebruiksvoorwaarden zijn verkrijgbaar door de Vennootschap om een kopie te verzoeken.

10. Pin-codes
a) Voor elke Kaart zal een Pin-code bestaande uit 4 cijfers worden toegekend.
b) De Pincodes moeten worden behandeld als vertrouwelijke informatie en moeten altijd gescheiden blijven van de Kaart.
c) Indien een PIN-code wordt onthuld aan een niet-gemachtigde persoon moet de Kaarthouder de Vennootschap daarvan onmiddellijk in kennis stellen overeenkomstig punt 11 hierna.
d) De PIN-code mag slechts worden gebruikt op de terminals van het Netwerk van vestigingen

11. Verloren of gestolen kaarten.
a) Indien een Kaart wordt verloren of gestolen, moet de Kaarthouder de Vennootschap daarvan onmiddellijk per fax of e-mail in kennis stellen op het adres dat door de Vennootschap te gepaste tijde kan worden opgegeven.
b) De Kaarthouder blijft gedurende een periode die verstrijkt op het einde van de tweede werkdag na de dag van ontvangst van de kennisgeving overeenkomstig clausule 11 (a) aansprakelijk voor alle transacties die met de verloren of gestolen kaart worden gedaan.
De Kaarthouder zal echter niet van zijn aansprakelijkheid worden ontheven indien i) het vermoeden bestaat dat de Kaarthouder de betrokken Kaart aan een niet-erkend persoon heeft gegeven, of;
i) de Kaarthouder de betrokken Kaart aan een niet-erkend persoon heeft gegeven, of;
ii) het verlies van de Kaart te wijten was aan de grove nalatigheid van de Kaarthouder, of;
iii) de Kaarthouder het verzoek van de Vennootschap of van haar vertegenwoordiger om de Kaart te vernietigen of ze aan de Vennootschap terug te bezorgen niet heeft ingewilligd, of;
iv) de Kaarthouder de voorwaarden van dit contract heeft geschonden.
c) De Kaarthouders moeten met de Vennootschap en de politie samenwerken om de Kaarten te helpen terugvinden.
Indien de Vennootschap het verlies of de diefstal van een Kaart vermoedt, kan zij de politie relevante inlichtingen verstrekken en de Vennootschap kan de passende maatregelen nemen.
d) Indien de Kaarthouder een zogenaamd verloren of gestolen Kaart terugvindt, moet deze Kaart onmiddellijk aan de Vennootschap worden terugbezorgd.

12. Doorverkoop
Behoudens uitdrukkelijke andersluidende overeenkomst tussen de Vennootschap en de Kaarthouder mogen de producten die worden afgenomen met een Kaart die aan de Kaarthouder is uitgereikt,
door de Kaarthouder niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan de bevoorrading met brandstof of de smering van de privé- of contractuele voertuigen (naargelang van het geval) en niet worden doorverkocht of ter beschikking van welke derden ook worden gesteld.

13. Schadevergoeding – Gezondheid en veiligheid
a) De Kaarthouder moet de Vennootschap volledig schadeloosstellen en erop toezien dat de Vennootschap volledig wordt gevrijwaard voor elke aansprakelijkheid en met name voor de aansprakelijkheid als werkgever in geval van schade die wordt berokkend aan de goederen
van de Vennootschap of van de Kaarthouder of in geval van overlijden of lichamelijk letsel van werknemers of agenten van de Kaarthouder of van de Vennootschap wegens of ten gevolge van het gebruik van de Kaart, de Vestigingen en/of het Product,
behalve indien de schade, het overlijden of het lichamelijke letsel te wijten zijn aan de nalatigheid van de Vennootschap.
b) De Kaarthouder moet de werknemers, agenten of om het even welke andere personen die met de Producten omgaan of ze gebruiken voor rekening van de Kaarthouder en die toegang hebben tot deze Producten en ze bezitten of aan wie de Kaarthouder gezegde
Producten verkoopt, attent maken op alle richtlijnen, waarschuwingen of suggesties met betrekking tot de methoden of voorwaarden om de goederen te gebruiken of te hanteren die vervat zijn of waarnaar wordt verwezen in de fiches betreffende de materiële veiligheid of enige andere literatuur betreffende de Producten of betreffende het Product of de verpakking ervan en de Kaarthouder moet erop toezien dat alle personen deze Producten hanteren of gebruiken overeenkomstig de richtlijnen, waarschuwingen en suggesties die in deze clausule zijn
vermeld of waarnaar in deze clausule wordt verwezen.
c) De Kaarthouder moet de Vennootschap schadeloos stellen in geval van verlies of schade van welke aard ook dat/die op enig ogenblik door de Vennootschap wordt geleden of opgelopen wegens de schending van de bovenstaande clausules door de Kaarthouder,
of omdat de Kaarthouder zelf zich niet heeft gericht naar de waarschuwingen, suggesties of richtlijnen waarnaar hierboven wordt verwezen.

14. Overmacht
a) De verplichting voor de Vennootschap aan de Kaarthouder Producten te leveren zal worden geschorst indien wegens een reden of wegens omstandigheden die redelijkerwijze ontsnappen aan de controle van de Vennootschap (onverminderd met name het algemene karakter
van hetgeen voorafgaat in het geval van een industriële actie, van een actie door de eigen werknemers van de Vennootschap en de naleving door de Vennootschap van een verzoek of richtlijn van de Regering) de Vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks verhinderd
is (i) de Kaarthouder de vereiste hoeveelheden Producten te leveren of (ii) via haar traditionele bevoorradingsbronnen alle vereiste hoeveelheden ruwe petroleum en andere relevante petroleumproducten te verkrijgen.
c) Indien zich een van de omstandigheden voordoet, vermeld onder punt (a) hierboven, moet de Vennootschap bepalen (en van tijd tot tijd opnieuw bepalen) in welke mate indien de omstandigheden ongewijzigd blijven de bevoorradingen van de Kaarthouder (eventueel)
gehandhaafd moeten worden rekening houdend met de mogelijkheid voor de Vennootschap om voorraden te leveren, met de desbetreffende kosten, met de eisen op het vlak van de plaatselijke behoeften van haar klanten en met elke andere overweging die zij relevant acht.
d) Zodra de omstandigheden vermeld onder punt (a) hierboven ophouden, moet de Vennootschap de Kaarthouder zo gauw mogelijk in kennis stellen van het hervatten van de leveringen.

15. Overdracht
Dit contract mag door de Kaarthouder noch geheel, noch gedeeltelijk worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming vennootschap.

16. Algemeen
a) De Kaarthouder moet de Vennootschap onmiddellijk de adreswijzigingen van de Kaarthouder meedelen
b) De Vennootschap kan de bepalingen van dit contract te allen tijde wijzigen of aanvullen, op voorwaarde dat hij de wijziging schriftelijk meedeelt. Elk gebruik van de Kaart door de Kaarthouder na de kennisgeving aan de Kaarthouder zal worden beschouwd als
een instemming vanwege de Kaarthouder met de wijziging of met de toevoeging.
c) Behoudens andersluidende en expliciete bevestiging door de Vennootschap in verband met bijzondere promoties staat de Kaart de Kaarthouder niet toe deel te nemen aan een speciaal aanbod vanwege de Vennootschap dat eventueel van tijd tot tijd beschikbaar is.
d) De Kaarthouder machtigt de Vennootschap ertoe onderzoeken in te stellen naar het openen van een rekening.
e) Gedetailleerde inlichtingen over dit contract en over het beheer van uw rekening zullen worden geregistreerd bij een erkende kredietinstelling. De derwijze geregistreerde inlichtingen kunnen worden gebruikt om de kredietbeslissingen te vergemakkelijken of
bij gelegenheid om bedrog te voorkomen of de schuldenaars op te sporen.

17. Aansprakelijkheid van de Vennootschap
a) Door met de Kaarthouder dit Contract af te sluiten, aanvaardt de Vennootschap geen enkele aansprakelijkheid en geeft geen enkele expliciete of impliciete garantie die voortvloeit uit het gemeen recht of uit een reglementering wat de verrichte transacties of
het aan de Kaarthouder geleverde Product betreft.
b) De Vennootschap aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid en zal tegenover de Kaarthouder niet aansprakelijk zijn indien een automatische bevoorradingspomp (om welke reden ook) op een Vestiging van de Vennootschap het Product niet levert.

18. Jurisdictie
In geval van betwistingen zijn enkel de Rechtbanken te Oudenaarde bevoegd.
D.w.z. voor geschillen voor geschillen met particulieren onder de 5.000 EUR : het Vredegerecht Oudenaarde -Kruishoutem
voor geschillen met particulieren boven de 5.000,-€ : de Rechtbank van Eerste Aanleg van Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde Voor alle geschillen met handelaars, de Ondernemingsrechtbank Gent, Afdeling Oudenaarde.

19. Afsluiting van de rekening
a) De Kaarthouder kan de rekening afsluiten door de Vennootschap schriftelijk te waarschuwen en door alle Kaarten terug te sturen naar de Vennootschap
b) De Kaarthouder is ertoe gehouden op verzoek het schuldsaldo van de rekening onmiddellijk te vereffenen, met inbegrip van alle kosten op de datum van terugbetaling.
c) De Kaarthouder moet erop toezien dat er na het verzoek om de rekening af te sluiten geen transacties meer worden verricht.
d) De Kaarthouder mag de volmacht tot automatische incasso van de Vennootschap, zoals beschreven in punt (5) hierboven maar intrekken indien alle hangende betalingen zijn gedaan.
e) De Kaarthouder is ertoe gehouden de Vennootschap te betalen voor de opnemingen van voorraden die na de afsluiting van de rekening zijn gedaan met een van de Kaarten van de Kaarthouder.
f) De rekening zal pas worden afgesloten nadat alle Kaarten naar de Vennootschap zijn teruggezonden en wanneer alle schulden overeenkomstig deze voorwaarden zullen zijn betaald.
g) Wanneer de Kaarthouder de Kaart per aangetekende brief terugzendt, moet de Kaarthouder erop toezien dat zij in tweeën wordt geknipt en dat de magneetstrook wordt doorknipt.

20. Autonomie van de bepalingen van het contract
Indien een van de bepalingen van dit contract door de Rechtbank wordt verboden of door diezelfde Rechtbank onwettelijk, nietig of niet van toepassing wordt geoordeeld,
zal gezegde bepaling in de geëiste mate autonoom zijn ten opzichte van dit Contract en in de mate van het mogelijke onwerkzaam worden gemaakt, zonder dat de resterende bepalingen van dit contract worden gewijzigd en zal zij op geen enkele manier een
invloed hebben op andere voorwaarden, noch op de geldigheid of de toepassing van dit Contract.

21. Toepassing
Over de aanvaarding van de aanvraag van een huidige of potentiële Kaarthouder om verkrijging, verlenging of vervanging van een Kaart wordt door de Vennootschap uitsluitend en finaal naar eigen goeddunken beslist.

0
    0
    Je winkelmand
    Je mand is leegTerug naar winkel